ÁSZF

Az Irodalmi szerkesztés oldal független szerkesztők platformja.

Az itt olvasható általános szerződési feltételek szövege – az adatok kivételével – teljesen megegyezik a Szerkesztők menüpont alatt felkérhető, egyéni vállalkozóként és adószámos magánszemélyként dolgozó szakemberek általános szerződési feltételével, melyet az Adatlap (szolgáltatás neve) megrendeléshez című dokumentumhoz e-mailben csatolnak a szolgáltatások megrendelése előtt.

*

ÁSZF

Szolgáltató: az adott szerkesztő.

Tárhely szolgáltató: Rackhost Zrt., e-mail: info@rackhost.hu, adószám: 25333572-2-06, cégjegyzékszám: 06-10-000489

Jelen ászf a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejövő, az Irodalmi szerkesztés weboldalon feltűntetett szolgáltatásokra vonatkozó szerződés általános feltételeit foglalja magába. A felek közötti szolgáltatási szerződésre – eltekintve az egyedi szerződések sajátos rendelkezéseitől – a jelen ÁSZF és a hatályos jogszabályok az irányadók.
Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő jogvitáikat minden esetben tárgyalásos úton próbálják rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy Magyarország törvényei és jogszabályai az irányadók, és a magyar bíróságok joghatósága kerül kikötésre.
A Megrendelő az Adatlap megrendeléshez nyomtatványon jelzi, hogy elolvasta és elfogadta a Szolgáltató szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért. A szerződéskötés nyelve magyar.

Ha a jelen általános szerződési feltételekkel, a szerkesztők felkérésével, vagy a szolgáltatásokkal kapcsolatban kérdés, panasz, vagy egyedi igény merülne fel, az info@irodalmiszerkesztes.hu elérhetőségen kérjük felvenni a kapcsolatot. A panaszokra 15 napon belül válaszolunk.

A megrendelés menete, a teljesítés időpontja, elállás feltételei:

A megrendelés feltétele, hogy a Megrendelő a számlázáshoz szükséges adatokat a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja: név, számlázási cím, vállalkozás esetén adószám.

A Megrendelő elküldi e-mailben az Adatlap (szolgáltatás neve) megrendeléséhez nyomtatványt a Szolgáltatónak, és a válasz e-mailben megkapja az időpontot, hogy a befizetés után pontosan hány nappal készül el az adott munka. Az Adatlap elküldése fizetségi kötelezettséget von maga után. A Megrendelő a befizetés megtörténte után jogosult a szolgáltatásra. A befizetés átutalással történik.

Elállás a szolgáltatástól 14 napig lehetséges, írásos kérelem alapján, de amennyiben a szolgáltatás részben, vagy egészben korábban megtörtént, és megkapta a Megrendelő, akkor annak ellenértéke részarányosan megilleti a Szolgáltatót.

Az olyan szolgáltatások, ahol előre nem lehet pontosan definiálni a fizetendő összeget, pl. videóhívás, utólag kerülnek kiszámlázásra az Irodalmi szerkesztés weboldalon megadott felárak szerint. A már megkapott szolgáltatástól utólag elállni nem lehet, hanem fizetési kötelezettség keletkezik.

A Megrendelő – a szerzői jogi törvénnyel összhangban – csak a saját szellemi alkotása kapcsán kérhet véleményt, szöveggondozást.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani, amely módosítás a Honlapon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Az ÁSZF a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Megrendelő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően, a Szolgáltató Honlapon folytatott tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, különösen a Polgári Törvénykönyvben, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamit az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadók.

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Pest Megyei Békéltető Testület, 1119, Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240. Telefonszáma: (1)-269-0703, E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu. Honlap cím: www.panaszrendezes.hu.

Felek a Békéltető Testület igénybevétele hiányában jogosultak a polgári perrendtartás vonatkozó rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt jogaikat, követeléseiket és a vitás kérdéseket érvényesíteni.

Megrendelő panasszal fordulhat a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz is. A Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály elérhetőségei a következők: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em., telefon: (1) 450-2598, e-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu, http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/fogyasztovedelmi-foosztaly-2017

A többi fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei megtalálhatóak a http://www.kormanyhivatal.hu/hu oldalon.

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja: A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK TERÜLETI HONLAPJAI (mkik.hu)

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése.

A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Hatályos: 2022.01.18.